Våre fagområder

Personskadeerstatning

Vi har svært høy kompetanse innen personskadeerstatning enten det gjelder prosedyre for domstolene eller forhandlinger med forsikringsselskaper. Det samme gjelder fremsettelse av erstatningskrav mot ulike forvaltningsorganer som Kontoret for voldsoffererstatning og Norsk pasientskadeerstatning.

Henning er forfatter av boken Voldsoffererstatningsloven kommentarutgave og han deltok i arbeidet med lovproposisjonene for Stortinget mens han arbeidet i Justisdepartementet.

Foreningsrett

I likhet med stiftelsene er foreninger selveiende instusjoner. Dette skiller dem fra ulike selskapsformer.

I motsetning til stiftelser har imidlertid foreninger medlemmer som i kraft av sitt medlemskap normalt kan gjøre demokratiske rettigheter gjeldende på stiftelsens Årsmøte. I Norge har vi ingen generell foreningslov slik vi for eksempel har for stiftelser. Foreningene er heller ikke underlagt et eget tilsyn slik stiftelsene er. Det gjelder imidlertid en rekke ulovfestede krav til forvaltningen av foreningens kapital, realiseringen av foreningens formål samt organisering av virksomheten. Vi hjelper gjerne til dersom din foreningen ønsker juridisk bistand.

Alminnelig forvaltningsrett

Firmaet bistår innenfor de fleste forvaltningsretslige felt, bl.a søknader om dispensasjoner, konsesjoner og erstatningskrav. Det samme gjelder klager på forvaltningsavgjørelser, prøvelse av forvaltningsavgjørelser for domstolene og klager til Sivilombudsmannen.

Stiftelser:

  • Generell rådgivning til stiftelsens styre og øvrige organer, samt representasjon i forhold til myndigheter og medkontrahenter.
  • Gjennomgang av stiftelsesgrunnlag, vedtekter og organisasjonsstruktur opp mot gjeldende regelverk.
  • Bistand til å sikre og utvikle forsvarlig internkontroll.
  • Bistand i prosesser om vedtektsendringer, herunder fusjoner, fisjoner og omdanning til opphør
  • Foredrag og forelesninger
  • Styreverv og settestyreverv
  • Prosedyre