Bistandsadvokat

Er du offer for en straffbar handling kan du ha rett til bistandsadvokat dekket av det offentlige. Om du har vært utsatt for vold og er påført personskade vil du normalt ha krav på erstatning.

Bistandsadvokaten har ansvaret for å prosedere erstatningskravene i straffesaken mot gjerningspersonen og å søke staten om voldserstatning. Bistandsadvokaten skal også gi fortløpende informasjon og veiledning underveis i prosessen.

Vi kan fungere som bistandsadvokat på flere områder:

Mishandling i nære relasjoner

Ved mishandling i nære relasjoner / familievold har du krav på bistandsadvokat.

Seksuelt overgrep

Det kan være utfordrende å vite hvordan en skal gå fram når man har vært utsatt for seksuelle overgrep. Vi har lang erfaring som bistandsadvokat for personer som har opplevd ulike former for overgrep, herunder voldtekt og voldtektsforsøk, misbruk av overmaktsforhold og incest.

Menneskehandel / trafficking

Menneskehandel / trafficking opereres gjerne av kyniske og brutale bakmenn noe som gjør at ofrene ofte ikke tør å stå frem. Vi har lang erfaring med å sikre de som blir utsatt for slik virksomhet med f. eks. hemmelig adresse, voldsalarm, kontaktforbud m.m.

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse (også kjent som omskjæring) har forskjellige tradisjoner fra ulike land og kulturer. I Norge er kjønnslemlestelse en straffbar forbrytelse som gir offeret rett til bistandsadvokat.

Tvangsekteskap

Vi gir riktig juridisk bistand til deg som har opplevd tvangsekteskap. Som bistandsadvokat vil vi både kunne hjelpe med å avslutte slike ekteskap, samtidig som vi gir juridisk bistand og fremmer dine krav i rettslige prosesser.

Besøksforbud og voldsalarm

Besøksforbud/ kontaktforbud kan du få selv om du ikke ønsker å anmelde gjerningspersonen til politiet. For å få bistandsadvokat oppnevnt av det offentlige må du imidlertid anmelde forholdet som ligger til grunn til politiet.

Etterlatte i drapssaker

Vi har som bistandsadvokater bistått gjenværende familie i flere saker der en person har dødd som følge av voldsforbrytelser. Det er særlig viktig i slike saker at de etterlatte har en advokat de føler at de kan stole på og som gir dem riktig informasjon om hva som har skjedd og selve straffeprosessen. Bistandsadvokaten har ansvaret for å fremme de etterlattes erstatningskrav mot gjerningspersonen i straffesaken og søke staten om voldsoffererstatning.

Fysisk og psykisk skade

Om du eller en person nær deg har blitt fysisk eller psykisk skadet som følge av voldsforbrytelser eller seksuelle overgrep, kan det være fornuftig å engasjere en bistandsadvokat for å hjelpe med erstatningskravene. Bistandsadvokaten er gratis for deg. Kostnadene dekkes av det offentlige.

Bistandsadvokatens oppgaver

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser under hele saken, både under etterforskningen og i forbindelse med en eventuell rettssak.Viktige oppgaver for bistandsadvokaten er blant annet:

 • Bistå fornærmede ved anmeldelse av forholdet.
 • Bistå fornærmede ved tilleggsavhør hos politiet eller være til stede ved dommeravhør av barn.
 • Sørge for at fornærmede får informasjon om viktige etterforskningsskritt og innsyn i saksdokumentene.
 • Fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen.
 • Forklare fornærmede gangen i straffesaken og forberede fornærmede på å forklare seg i en rettssak.
 • Ivareta fornærmedes interesser under rettssaken.
 • Klage på eventuell henleggelse av saken.
 • Søke om voldsoffererstatning til fornærmede.
 • Bistå fornærmede ved anmeldelse av forholdet.
 • Bistå fornærmede ved tilleggsavhør hos politiet eller være til stede ved dommeravhør av barn.
 • Sørge for at fornærmede får informasjon om viktige etterforskningsskritt og innsyn i saksdokumentene.
 • Fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen.
 • Forklare fornærmede gangen i straffesaken og forberede fornærmede på å forklare seg i en rettssak.
 • Ivareta fornærmedes interesser under rettssaken.
 • Klage på eventuell henleggelse av saken.
 • Søke om voldsoffererstatning til fornærmede.

Når kan det oppnevnes bistandsadvokat?

- Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Nærmere om erstatningskrav

Dersom du har vært utsatt for vold vil du normalt ha krav på erstatning. Bistandsadvokaten hjelper med å fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen og med å søke staten om voldsoffererstatning