Advokat Henning Brath.

Henning har sin bakgrunn fra Justisdepartementet, der han bl.a. var departementets observatør i Stiftelseslovutvalget og deltok i arbeidet med lovproposisjonen da den ble forberedt for Stortinget. Han var en sentral aktør ved opprettelsen av Stiftelsestilsynet og utøvelsen av departementets rolle som klageinnstans for Tilsynets avgjørelser. Han har flere styreverv bl.a. som styreleder i stiftelser.

Han var en nøkkelperson i arbeidet med proposisjonene til voldsoffererstatningsordningen og en rekke andre tiltak for voldsofre, utvidelsen av bistandsadvokatordningen, etatstyringen av Kontoret for voldsoffererstatning, Statens sivilrettsforvaltning og Erstatningsnemnda for voldsofre. Han er forfatter av boken Voldsoffererstatningsloven kommentarutgave som er utgitt på Gyldendal.

I tillegg har Henning flere års erfaring som dommerfullmektig ved Alstahaug tingrett og Oslo tingrett.

Som stipendiat i privatrett ved The University of Edinburgh skrev han avhandlingen Scottish Trust Law and Norwegian Foundation Law - A Comparative Study.

Han arbeidet senere ved The Scottish Law Commission og The Crown Office både med sivilrett og strafferett, herunder voldsofres rettigheter.

Partner i Advokatfirmaet KPU DA

Advokat Henning Brath MNA er fra 01.01.18 partner i

Gjennom partnerskap i KPU kan jeg sette deg i kontakt med advokater som kan tilby juridisk bistand på alle fagfelt.

www.kpu.no

Forfatter av boken Voldsoffererstatningsloven

Voldsoffererstatningsloven med kommentarer gir en systematisk og oversiktlig veiledning om voldsoffererstatningsordningen og avklarende kommentarer til lovens bestemmelser. Fremstillingen er knyttet til et rikholdig utvalg av rettspraksis og forvaltningspraksis, særlig fra Erstatningsnemnda for voldsofre. Sentrale henvisninger til lovens forarbeider er innarbeidet.

Boken er á jour med lovendringer, rettspraksis og forvaltningspraksis per 1. september 2015. Med virkning fra 1. oktober 2015 er det gjort endringer i voldsoffererstatningsloven § 1 og § 6 som følge av at straffeloven 2005 trer i kraft. Disse endringene er også innarbeidet. Boken er et praktisk hjelpemiddel både for praktiserende jurister og andre som kommer i befatning med ordningen, som voldsofrene selv og deres pårørende, rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, politiet, helsepersonell og NAV.

Du kan kjøpe boken om Voldsofferstatningsloven her.